DED NEW LOGIN

Start Date: 01/07/2014 End Date: 20/07/2014

BTC Exam Form - 2014

Start Date: 26/05/2014 End Date: 19/07/2014

D.Ed. 1st Year Exam

Start Date: 26/05/2014 End Date: 19/07/2014

D.Ed. 2nd Year Exam (Reg. Candidate)

Start Date: 26/05/2013 End Date: 19/07/2014

D.Ed. 2nd Year (III chance) Exam

Start Date: 26/05/2014 End Date: 19/07/2014

D.Ed. 1st Year (II chance) Exam

Start Date: 18/07/2014 End Date: 19/07/2014

D.Ed. 1st Yr Adm 2013-14 (Reg. Stud.)

Start Date: 03/07/2014 End Date: 18/07/2014

D.Ed. 1st Year Exam (Correspondence)

Start Date: 26/04/2014 End Date: 12/05/2014

D.Ed. 2nd Year Exam (Correspondence)

Start Date: 26/04/2014 End Date: 12/05/2014